Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Licens

Brugen af jura-monografi.sty samt de øvrige oplysninger og filer sker naturligvis på eget ansvar og egen risiko.

Jura-monografi.sty stilles vederlagsfrit til rådighed og er - med de nedenfor nævnte ændringer - undergivet LaTeX Project Public License version 1.3.

Hvis du bruger jura-monografi.sty til din afhandling m.v. anmodes du om

 1. at sende en mail med oplysninger om afhandlingen,
 2. at angive i afhandlingen m.v., at LaTeX, memoir and jura-monografi er anvendt, og/eller
 3. at sende en kopi af afhandlingen.

Oplysningerne vil blive lagt ud på hjemmesiden, således at andre kan vurdere, om LaTeX er en brugbar løsning for dem. Samtidigt vil det være rart at vide, om andre har nytte af jura-monografi.sty og dermed de mange timer, der er brugt til udviklingen.

For ikke-offentliggjort materiale er dette dog ikke egentlige krav. Hvis du ikke ønsker det, tvinges du med andre ord ikke til at videregive oplysninger eller offentliggøre materiale, fordi du bruger jura-monografi.sty.

Bliver dit materiale offentliggjort, er det derimod et krav, at der sendes een kopi for hver udgave og udgivelsesform.

Sagt på en anden måde: når jura-monografi.sty er gratis, er det ikke rimeligt, at det er nødvendigt at købe (eller tigge sig til) det materiale, som du får udgivet.

Materiale anses for offentliggjort, hvis pågældende afhandling, bog, tidsskrift etc. er omfattet af de danske regler om pligtaflevering eller tilsvarende udenlandske regler. Efter de danske regler er kandidatafhandlinger normalt ikke undergivet pligtaflevering, ph.d.-afhandlinger kan være omfattet og disputaser er altid omfattet.

Ovenstående er baggrunden for, at licensbetingelserne for jura-monografi.sty er følgende:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% This software is copyright (c) 2007-2011 Lars Henrik Gam Madsen
% (www.lhgm.dk - email:monografi@lhgm.dk).
%
% This software is author-maintained.
%
% This software is provided `as is', without warranty of any kind,
% either expressed or implied, including, but not limited to, the
% implied warranties of merchantability and fitness for a particular
% purpose.
%
% This software may be distributed and/or modified under the
% conditions of the LaTeX Project Public License version 1.3,
% with the following amendments:
%
% 1. For work produced using this software (or using software 
% derived hereof) it is requested (but not required) that:
% (a) bibliographic information is e-mailed to monografi@lhgm.dk, 
% (b) the use of LaTeX, memoir and jura-monografi is mentioned 
% in the work produced (e.g. in a colophon), and/or (at your option)
% (c) a copy of the work produced is send (at the senders expense)
% to the author of this software.
%
% 2. Irrespective of section 1, it is REQUIRED that one copy of each 
% published edition of the work produced using this software (or
% using software derived hereof) is send (at the senders expense) to
% the author of this software simultaneously with the publication, if
% the work produced must be deposited according to rules on 
% mandatory deposit or legal deposit of published material in the 
% country where the work produced is published (e.g. in Denmark 
% lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale).
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% This software consists of the files jura-monografi.sty and 
% jura-monografi.pdf.
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Download

Hvordan filerne skal installeres beskrives her.

Hjælpe filer:

Til brug for jura-monografi er der udarbejdet en række hjælpefiler.

For det første kræver jura-monografi.sty, at der i ~/Library/texmf installeres følgende filer:

 • jura-monografi.bst - beskrives her.
 • jura-monografi.ist - beskrives her.
 • jura-xindy.xdy - jura-monografi xindy style (nødvendig for at bruge jura-monografi kommandoerne jdxnote, jalso og jsee).

Disse filer (inkl. anbefalet folder-struktur) kan downloades her: jura-monografi-help-files.zip.

Dernæst er der udarbejdet en række for filer for dem, som bruger TexShop:

 • Diverse script filer til TeXShop / bash. Placeres i folderen ~/Library/TeXShop/Engines. (Engine-filer beskrives her.):
  • jura-xindy.engine (index via xindy)
  • jura-makeidx.engine (index via makeindex)
  • mk4ht.engine (konverter til OpenOffice)
 • Macros_Latex.plist - macro til TeXShop med samtlige kommandoer i jura-monografi.sty. Placeres i folderen ~/Library/TeXShop/Macros. Macros beskrives her.

Filer til TeXShop kan downloades her: jura-monografi-texshop-files.zip.

jura-monografi.sty

Jura-monografi softwaren består p.t. af jura-monografi.sty, som senere forventes suppleret med en manual (jura-monografi.pdf). Herudover er der jura-artikel.sty, som kan bruges til at skrive artikler, der via mk4ht.engine kan konverteres til OpenOffice, hvorfra artiklen kan gemmes som et Word-dokument.

Download jura-monografi version 0.12.
% Changes from v. 0.10 to v. 0.12 are listed in the .sty file
Download jura-monografi version 0.10.
% Changes from v. 0.08 to v. 0.10 are listed in the .sty file
Download jura-monografi version 0.08.
% Changes from v. 0.07 to v. 0.08
% 
% changed \refall: \newcommand{\refall}[1]{\ref{#1} \refpage{#1}}
% renamed option nochapsecnum to chapsecnum
% changed petitdom:
%  \parskip changed: \setlength{\parskip}{0.2\baselineskip} 
% change to enviroment petit/petitdom/juraquote2:
%	vertical spacing changed: from \vspace{0.5cm} to \vspace{0.5\baselineskip}
% change to \jbhowsepbeforetitle to handle howcited short form changes in jura-monografi.bst
% added option tmark to toggle t-versions (used to mark checked versions):
%	\tjek (uses tmark, but no index).
% 	\tlov
%	\tdom
%	\tbetaenk
%	\tkontrakt
%	\tblokcitat
%	\tcitat
%	\tmarkcolor - colored used: \renewcommand{\tmarkcolor}[1]{\textcolor{BrickRed}{#1}}
Download jura-monografi version 0.07.
% Changes from v. 0.06 to v. 0.07
%
% \refjura and \refall
%  when refering to a footnote note~ is added in front of counter
% juracomment environment changed because footnotes are not possible in the leftbar enviroment 
%  blockcomments are now marked with \sidepar and "Comment start ..." / "... end comment."
Download jura-monografi version 0.06.
% Changes from v. 0.05 to v. 0.06
%
% option showblockcomments added
%  if option is set text in juracomment environment is included with a bar on the left
%  if the option is not set the text in juracomment is excluded
% juracomment environment added
Download jura-monografi version 0.05.
% Changes from v. 0.04 to v. 0.05
%
% Jurabib definition (danish default in: dajbbib.ldf)
%
%  \mastersthesisname changed to "kandidatafhandling"
Download jura-monografi version 0.04.
% Changes from v. 0.03 to v. 0.04
%
% option nochapsecnum added
%  the chapter counter is included in section, i.e. chap#.sec#.subsec# (default sec#.subsec#).
%  references are made to afsnit chap#.sec# (default kapitel chap#, afsnit sec#).
%  indents for sections in toc is increased
Download jura-monografi version 0.03.
% Changes from v. 0.02 to v. 0.03
% petitdom:
%  Outer margin changed from 0 to 1.5em
% petit:
%  Outer margin changed from 0 to 1.5em
% juraquote2 (environment used by blokquote/blokcitat):
%  Outer margin changed from 2.5em to 1.5em
Download den først frigivne version Download jura-monografi version 0.02.

Nødvendige pakker

TeXlive 2010 indeholder samtlige pakker, som jura-monografi.sty kræver.

Til brug for sortering af bibliografien kræves danske sorteringsfiler fra Dk-bib. Bruges font-encoding Latin-1 er den relevante fil 88591-dk.csf, men installer blot alle csf-filerne.

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 04, 2012, at 09:23 AM