Recent Changes - Search:

PhdWiki

Information

Kilder

Metode?

Praktiske Tips?

Preamble

LaTeX-dokumenter indeholder en såkaldt preambel, som angiver nogle tekniske aspekter om, hvordan LaTeX skal behandle dokumentet. Preamblem er før selve teksten (selve tekstdelen af dokumentet startes med \begin{document} og slutter med \end{document}).

For en bog, der skal bruge jura-monografi, kan preamblen ofte begrænses til to kommandoer.

For det første er det kommandoen

\documentclass[11pt,danish,a4paper,twoside,openright,onecolumn,final,showtrims]{memoir}

som angiver, at dokumentet er af klassen memoir, som jura-monografi bygger på.

Kommandoen skal stå nøjagtigt som angivet. Dog skal showtrims fjernes, hvis der skal genereres pdf, som er klar til tryk - dvs. hvis indstillingen finalprint er sat i jura-monografi. I modsat fald giver jura-monografi en fejlmeddelelse. Krydsene vil således overskride den fysiske størrelse på d-formatet. Hertil kommer, at krydsene markerer grænserne for d-formatet, hvilket ikke er relevant, når papirformatet er sættes til d-format af finalprint.

For det andet skal preamblen indeholde kommandoen

\usepackage{jura-monografi}

som gør brug af jura-monografi uden indstillinger.

jura-monografi har dog en række indstillingsmuligheder:

 • Indstilling af papirformat (indstillingerne udelukker gensidigt hinanden):
  • finalprint - anvender papirformatet d-format, som er det endelige format for bogen ved trykning (bruges som standard, hvis der ikke sættes indstillinger).
  • draftprint - bruges til udskrift af udkast. Papirformatet er a4 og trims (kryds) markerer grænserne for d-format på siden.
 • showcomments - i margin vises kommentarer skrevet via kommandoen \NB.
 • pdflinks - sidereferencer m.v. bliver farvede links i pdf. Kan anvendes, hvis bogen skal udgives som e-bog og/eller til markering i korrekturfasen.
 • debug - love (markeret med \lov), domme (markeret med \dom), betænkninger (markeret med \betaenk) og kontrakter (markeret med \kontrakt) farves. I korrekturfasen gør dette det nemmere, f.eks. at opdage, at en dom ikke er med i domsregistret.

jura-monografi giver en fejlmeddelelse, hvis finalprint bruges sammen med showcomments. Kommentarerne vil således overskride den fysiske sidebredde for d-formatet.

Derimod gives der ikke en fejlmeddelelse ved indstillingen debug, som blot giver links en anden farve.

For hvordan jura-monografi internt/teknisk håndterer indstillingerne henvises der til Jura-monografi.Opbygning

Så længe bogen stadig er et råudkast kunne en mulig opsætning af memoir klassen og jura-monografi være:

\documentclass[11pt,danish,a4paper,twoside, openright, onecolumn,final,showtrims]{memoir}
\usepackage[debug,showcomments,pdflinks,draftprint]{jura-monografi}

Skal der genereres en trykklar pdf bør opsætningen derimod være

\documentclass[11pt,danish,a4paper,twoside, openright, onecolumn,final]{memoir}
\usepackage[finalprint]{jura-monografi}

Bemærk

 • at \usepackage{jura-monografi} giver samme resultat som \usepackage[finalprint]{jura-monografi},
 • at indstillingen showtrims er fjernet fra \documentclass[11pt, ... ,final]{memoir}, og
 • at a4paper stadig skal angives som en indstilling i memoir.

Det ovenstående kan omsættes til følgende grundlæggende tex-fil (eksempelvis xxxxx.tex beregnet til brug i TeXShop):

% File xxxxx.tex
%
% *************************************
%: TeXShop variables
% *************************************
% TeXShop - Encoding
%!TEX encoding = IsoLatin
%
% TeXShop - associated master file (if any)
% Master file: (none=itself)


% *************************************
%: Documentclass
% *************************************

% When ready to print "showtrims" must be deleted
% the "danish" option is not needed be memoir but is passed to other packages
\documentclass[11pt,danish,a4paper,twoside, openright, onecolumn,final,showtrims]{memoir}


% *************************************
%: jura-monografi
%
% Options:
%	finalprint	- sets paperformat to d-format (default) - mutually exclusive to draftprint.
%	draftprint - uses a4-paper and trims - mutually exclusive to finalprint.
%	showcomments - displays comments from \NB in margin (no comments is the default).
%	pdflinks - makes colored links out of page references etc. (the default is no links).
%  debug - colors text entered into index (default no colors)
%
% e.g.:
%
%  \usepackage[finalprint]{jura-monografi} % final book 
%  \usepackage[pdflinks,finalprint]{jura-monografi} % final e-book with links
%	\usepackage[debug,showcomments,pdflinks,draftprint]{jura-monografi} % draft with all options
%
% *************************************

\usepackage[pdflinks,showcomments,finalprint]{jura-monografi}

% *****************************************
%: Begin document
% *****************************************

\begin{document}

................................ text .................................
................................ text .................................
................................ text .................................

\end{document}

Software?

Redskaber?

Tips?

LaTeX

jura-monografi

Dansk?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 04, 2007, at 12:20 PM